slide1 gmina1 gmina2 gmina3 gmina4
KONTRAST:

pogoda

Kalendarz wydarzeń

baner_dobrcz wfos

Galeria

Brak grafik

Dotacja do unieszkodliwienia azbestu

Zasady udzielania dotacji celowej na działania polegające na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z budynków, budowli i instalacji znajdujących się na terenie gminy Dobrcz.

§ 1.

Dofinansowanie polega na pokryciu w całości wyłącznie kosztów unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest czyli umieszczenia ich na składowisku odpadów niebezpiecznych.

§ 2.

Ubiegającym się o dofinansowanie zadania określonego w § 1 może być osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów unijnych, która posiada tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Gminy Dobrcz, na której znajdują się odpady azbestu.

§ 3.

1. udzielenia dotacji wykorzystane zostaną środki budżetu Gminy Dobrcz pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

2. Wnioski będą realizowane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel. W przypadku większej ilości wniosków ich realizacja nastąpi w roku następnym.

§ 4.

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości do 90% udokumentowanych fakturą i kartą przekazania odpadu poniesionych kosztów na utylizację odpadów zawierających azbest, lecz nie więcej niż 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).

§ 5.

Osoby ubiegające się o dofinansowanie powinny złożyć wniosek stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Gminy Dobrcz.

§ 6.

Do wniosku, o którym mowa w § 5 należy dołączyć: Kopię aktu własności obiektu budowlanego lub decyzję o podatku od nieruchomości (potwierdzona za zgodność z oryginałem). Kartę przekazania odpadu Potwierdzone za zgodność z oryginałem: kserokopie faktur/y VAT lub rachunku/ów wystawionych za utylizację azbestu.

§ 7

1. Weryfikacji wniosków o dofinansowanie z punktu widzenia spełnienia przez nie warunków formalnych dokona Komisja powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz.

2. Komisja, o której mowa w ust. 1, sporządzi listę osób uprawnionych do zawarcia umowy o dofinansowanie, która będzie dostępna na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dobrczu.

§8.

Z osobą, której nazwisko umieszczone zostanie na liście uprawnionych do dofinansowania, Wójt Gminy zawrze umowę o dofinansowanie, na wzorze wniosku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§9.

Wypłata dofinansowania nastąpi w terminie 30 dni od daty podpisania umowy o jej realizacji i ewentualnego dokonania wizji lokalnej, przelewem na konto wskazane przez wnioskodawcę we wniosku.

§10.

Dofinansowaniu nie podlegają:
1) koszty transportu odpadów zawierających azbest na składowisko
2) koszty wymiany i zdjęcia pokrycia dachowego wykonanego z azbestu.

Kontakt

Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres przyroda@dobrcz.net

Urząd Gminy w Dobrczu, ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie,
tel.: 52-364-80-10, fax: 52-364-80-32, email: dobrcz@dobrcz.pl, http://www.dobrcz.pl,
NIP: 554-12-97-971, Regon: 000534256

Projekt i wykonanie:
www.ryszardwszolek.com