slide1 gmina1 gmina2 gmina3 gmina4
KONTRAST:

pogoda

Kalendarz wydarzeń

baner_dobrcz wfos

Galeria

Brak grafik

Dotacja do wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków

Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przez mieszkańców gminy Dobrcz przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 1.

1. Regulamin ustala zasady wspierania przedsięwzięć zmierzających do poprawy środowiska przez zainstalowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewnią oczyszczanie ścieków w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków służących do odprowadzenia ścieków z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Dobrcz.

§ 2.

1. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest rzeczywiste ograniczenie zanieczyszczeń przez zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków dla obiektów budowlanych (budownictwa mieszkaniowego i zagrodowego) zlokalizowanych na terenie Gminy Dobrcz, z jednoczesnym zlikwidowaniem osadników funkcjonujących jako szambo w przypadku ich występowania.

§ 3.

1. udzielenia dotacji wykorzystane zostaną środki budżetu Gminy Dobrcz pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

2. Wnioski będą realizowane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel. W przypadku większej ilości wniosków ich realizacja nastąpi w roku następnym.

3. Datą decydującą o uprawnieniu do otrzymania w danym roku budżetowym wyżej wymienionego dofinansowania jest data przedłożenia w Urzędzie gminy Dobrcz końcowego protokołu odbioru technicznego przydomowej oczyszczalni ścieków – nie później niż do 15 listopada danego roku.

§ 4.

1. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości do 50% udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów na zakup wraz z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych).

2. Wnioskodawca tylko jednokrotnie może ubiegać się o otrzymanie dofinansowania ze środków budżetu gminy.

§ 5.

1. Wnioskodawca składa wniosek do Wójta gminy Dobrcz o dofinansowanie przedsięwzięcia przed przystąpieniem do realizacji, w którym należy określić:

 1. geodezyjne oznaczenie nieruchomości, na której będzie zlokalizowana oczyszczalnia ścieków,
 2. określenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 3. określenie obiektu budowlanego, do którego będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków,
 4. informację o rodzaju montowanej oczyszczalni ścieków oraz wstępny koszt przedsięwzięcia,
 5. informację o sposobie likwidacji istniejącego szamba,
 6. datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.

2. W przypadku instalacji już wykonanej wnioskodawca załącza dodatkowo do wniosku oryginały faktur i aprobat technicznych.

3. Dofinansowanie przedsięwzięcia może być udzielane w formie refundacji części poniesionych kosztów.

§ 6.

1. Do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć:

 1. pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Bydgoskiego na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3 na dobę,
 2. kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej oczyszczalni o wydajności do 7,5 m3 na dobę,
 3. zgłoszenie instalacji do Urzędu gminy Dobrcz o oddaniu do użytku oczyszczalni,
 4. tytuł prawny do nieruchomości (kserokopia aktu własności nieruchomości, wyciąg z ksiąg wieczystych lub aktualny wypis z rejestru gruntów - wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie).

2. W przypadku współwłasności terenu, na którym ma być zlokalizowana oczyszczalnia, posiadanie pisemnej zgody wszystkich właścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie, użytkowanie oczyszczalni na określonej działce.

3. W przypadku refundacji poniesionych kosztów do wniosku dołączyć należy oryginały faktur potwierdzających montaż oczyszczalni oraz certyfikaty i aprobaty techniczne potwierdzające jakość wykonanej inwestycji.

§ 7.

1. O możliwości dofinansowania decyduje kolejność – data złożenia wniosku.

2. Jeżeli wnioskodawca spełni warunki formalne, komisja dokona wizji lokalnej, na podstawie której protokolarnie stwierdzi wiarygodność danych przedstawionych we wniosku.

3. Na podstawie w/w protokołu sporządzana będzie z wnioskodawcą umowa określająca:

 1. typ przydomowej oczyszczalni ścieków,
 2. kwotę refundacji,
 3. termin rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia.

§ 8.

1. Dofinansowanie przedsięwzięcia zostanie zrealizowane na podstawie końcowego protokołu odbioru przedsięwzięcia sporządzonego w terminie 30 dni po pisemnym zgłoszeniu przez wnioskodawcę wykonania przedsięwzięcia.

2. Protokół odbioru sporządzony będzie przy udziale przedstawicieli Urzędu Gminy Dobrcz oraz wnioskodawcy.

3. Załącznikami do protokołu odbioru będzie:

 1. imienny dowód zakupu lub zakupu wraz z montażem przydomowej oczyszczalni cieków (potwierdzone ksero faktur),
 2. certyfikat lub aprobata techniczna wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi – bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowe – odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska (ważne w dniu zakupu oczyszczalni).

4. Dofinansowaniu nie podlegają:

 1. koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków,
 2. koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez wnioskodawcę,
 3. koszty demontażu zbiorników bezodpływowych, szamb, dołów gnilnych,
 4. koszty sporządzonej dokumentacji,
 5. koszty zakupu gruntów,
 6. koszty obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych.

Kontakt

Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres przyroda@dobrcz.net

Urząd Gminy w Dobrczu, ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie,
tel.: 52-364-80-10, fax: 52-364-80-32, email: dobrcz@dobrcz.pl, http://www.dobrcz.pl,
NIP: 554-12-97-971, Regon: 000534256

Projekt i wykonanie:
www.ryszardwszolek.com