slide1 gmina1 gmina2 gmina3 gmina4
KONTRAST:

pogoda

Kalendarz wydarzeń

baner_dobrcz wfos

Galeria

Brak grafik

Gospodarka odpadami - informacje dla podmiotów

Przypomnienie o obowiązku składania sprawozdań z wywozu nieczystości

Wójt Gminy Dobrcz przypomina, iż zgodnie z art. 9n oraz art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zobowiązane są do przekazywania kwartalnych sprawozdań z ilości odebranych odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.

Sprawozdania te składa się w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczą, natomiast to jakie informacje powinny zawierać te sprawozdania regulują przepisy art. 9n ust. 3-5 oraz art. 9o ust. 3-4 wyżej cytowanej ustawy.

Kontakt

Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres przyroda@dobrcz.net

Urząd Gminy w Dobrczu, ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie,
tel.: 52-364-80-10, fax: 52-364-80-32, email: dobrcz@dobrcz.pl, http://www.dobrcz.pl,
NIP: 554-12-97-971, Regon: 000534256

Projekt i wykonanie:
www.ryszardwszolek.com