slide1 gmina1 gmina2 gmina3 gmina4
KONTRAST:

pogoda

Kalendarz wydarzeń

baner_dobrcz wfos

Galeria

Brak grafik

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622

USTAWA

z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1)

 

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1.


Ustawa określa:

1) zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzy-mania czystości i porządku;
2) warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komu-nalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
3) warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie uregulowanym w ustawie.
Art. 1a.
W sprawach dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi w zakresie nieu-regulowanym w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.2)).
Art. 2.
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przej-ściowo w zbiornikach bezodpływowych;
2) (uchylony);
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw:
1) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26);
2) dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228);
3) dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej nie-które dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z 22.11.2008, str. 3–30).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 203, poz. 1351 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016.
Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888.
©Kancelaria Sejmu s. 2/34
2013-09-03
3) stacjach zlewnych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizo-wane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ście-ków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
4) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadają-ce nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty wła-dające nieruchomością;
5) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powsta-wania.
2. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dla pojaz-dów asenizacyjnych, biorąc pod uwagę:
1) bezpieczeństwo i zdrowie osób korzystających i obsługujących pojazdy ase-nizacyjne;
2) wymagania ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości ob-ciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepi-sów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli za-rząd nie został wybrany.
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospoda-rowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem wła-ściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, warunki wpro-wadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych, biorąc pod uwagę:
1) bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących stacje zlewne;
2) ochronę wyposażenia technicznego stacji zlewnych;
3) wpływ mieszaniny nieczystości ciekłych na mechaniczno-biologiczne pro-cesy oczyszczania;
4) ochronę wód przed zanieczyszczeniem.

 

Kontakt

Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres przyroda@dobrcz.net

Urząd Gminy w Dobrczu, ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie,
tel.: 52-364-80-10, fax: 52-364-80-32, email: dobrcz@dobrcz.pl, http://www.dobrcz.pl,
NIP: 554-12-97-971, Regon: 000534256

Projekt i wykonanie:
www.ryszardwszolek.com