slide1 gmina1 gmina2 gmina3 gmina4
KONTRAST:

pogoda

Kalendarz wydarzeń

baner_dobrcz wfos

Galeria

Brak grafik

Ustawa o nawozach i nawożeniu

USTAWA

z dnia 10 lipca 2007 r.

o nawozach i nawożeniu1)

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

 1. Ustawa reguluje:
  1) warunki i tryb wprowadzania do obrotu nawozów, z wyłączeniem spraw związanych z wprowadzaniem do obrotu nawozów uregulowanych w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (Dz.Urz. WE L 304 z 21.11.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 467, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2003/2003”;
  2) warunki i tryb wprowadzania do obrotu środków wspomagających uprawę roślin;
  3) zadania i właściwość organów oraz jednostek organizacyjnych w zakresie wprowadzania do obrotu nawozów na podstawie przepisów rozporządzenia nr 2003/2003;
  4) stosowanie nawozów i środków wspomagających uprawę roślin w rolnictwie;
  5) zapobieganie zagrożeniom zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, które mogą powstać w wyniku przewozu, przechowywania i stosowania nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin;
  6) agrochemiczną obsługę rolnictwa.
 2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów prawa wodnego w zakresie ograniczania i zapobiegania zanieczyszczaniu wód związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Kontakt

Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres przyroda@dobrcz.net

Urząd Gminy w Dobrczu, ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie,
tel.: 52-364-80-10, fax: 52-364-80-32, email: dobrcz@dobrcz.pl, http://www.dobrcz.pl,
NIP: 554-12-97-971, Regon: 000534256

Projekt i wykonanie:
www.ryszardwszolek.com